Cách khôi phục mật khẩu root của MySQL


Để khôi phục được mật khẩu root thì đầu tiên phải tắt service của mysql

$ service mysql stop

hoặc tìm pid của process đó và kill

# netstat -anp | grep 3306
# kill -9 $PID
tcp    0   0 144.76.127.166:3306   0.0.0.0:*        LISTEN   23364/mysqld

mysqld thường listen ở port 3306 và $PID là cái pid mà bạn tìm được ở lệnh trên (23364) sau đó lại bật mysqld lên với tùy chọn --skip-grant-tables

$ /usr/sbin/mysqld --skip-grant-tables &

thường mysqld nằm ở /usr/sbin. Đăng nhập vào mysql

$ mysql

Gõ tiếp các lệnh sau

mysql> UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD(''NewPass'') 
mysql> - WHERE User=''root'';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Lại tắt service mysql và bật lại

$ service mysql start

Xong !

Bình luận (0)

Bình luận (<{ numberComments }>)

 • avatar
  <{ comment.author.username }> Reply
  <{ comment.createdAt | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss' }>
  • avatar
   <{ reply.author.username }>
   <{ reply.createdAt | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss' }>