Hướng dẫn cài OpenLDAP


B1: Cài phần mềm phụ trợ

$ apt-get install build-essential openssl libssl-dev

B2 : Cài Berkeley DB

$ wget http://download.oracle.com/berkeley-db/db-6.0.30.tar.gz
$ tar -xvf db-6.0.30.tar.gz
$ cd db-6.0.30
$ cd build_unix
$ ../dist/configure --prefix=/usr
$ make
$ make install

B3 : Cài OpenLDAP

$ wget ftp://ftp.openldap.org/pub/OpenLDAP/openldap-release/openldap-2.4.39.tgz
$ tar -xvf openldap-2.4.39.tgz
$ cd openldap-2.4.39
$ ./configure
$ make depend
$ make
$ make test
$ make install

Bài viết dựa trên một máy Debian7 và để đảm bảo cài thành công với các quyền thì bạn nên chạy dưới tài khoản root.

Bình luận (0)

Bình luận (<{ numberComments }>)

 • avatar
  <{ comment.author.username }> Reply
  <{ comment.createdAt | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss' }>
  • avatar
   <{ reply.author.username }>
   <{ reply.createdAt | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss' }>