Khôi phục mật khẩu root của MySQL

0
379
views

Khôi phục mật khẩu root của MySQL

Tạm dừng service mysql

Để khôi phục mật khẩu root thì đầu tiên phải tắt service của mysql

$ service mysql stop

hoặc tìm pid của process đó và kill

$ netstat -anp | grep 3306
$ kill -9 $PID
tcp    0   0 144.76.127.166:3306   0.0.0.0:*        LISTEN   23364/mysqld

mysqld thường listen ở port 3306 và $PID là cái pid mà bạn tìm được ở lệnh trên (23364),

Bật lại mysql với chế độ không bảo mật

Bật mysqld lên với tùy chọn --skip-grant-tables. Tùy chọn này cho phép admin có thể thao tác với database mà không cần cung cấp mật khẩu root. Tuy nhiên rất hạn chế sử dụng tùy chọn này và dùng xong phải tắt ngay.

$ /usr/sbin/mysqld --skip-grant-tables &

Đặt lại mật khẩu mới

thường mysqld nằm ở /usr/sbin. Đăng nhập vào mysql

$ mysql

Gõ tiếp các lệnh sau để update mật khẩu root

mysql> UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD(''NewPass'')  
mysql> - WHERE User=''root'';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;  

Lại tắt service mysql và bật lại

$ service mysql start

Bây giờ bạn có thể login tài khoản root bằng mật khẩu mới được rồi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here