Cài OpenLDAP trên Ubuntu

2
211
views

LDAP là chữ viết tắt của Lightweight Directory Access Protocol. LDAP phát triển dựa trên chuẩn X500. Đây là chuẩn cho dịch vụ thư mục (Directory Service – DS) chạy trên nền tảng OSI. Để tìm hiểu thêm có thể tham khảo ở đây

Cài OpenLDAP trên Ubuntu

Trước khi cài OpenLDAP ta cần cài openssl, gcc và Berkeley DB

Cài phần mềm phụ trợ

$ apt-get install build-essential openssl libssl-dev

Cài Berkeley DB

$ wget http://download.oracle.com/berkeley-db/db-6.0.30.tar.gz
$ tar -xvf db-6.0.30.tar.gz
$ cd db-6.0.30
$ cd build_unix
$ ../dist/configure --prefix=/usr
$ make
$ make install

Cài OpenLDAP

$ wget ftp://ftp.openldap.org/pub/OpenLDAP/openldap-release/openldap-2.4.39.tgz
$ tar -xvf openldap-2.4.39.tgz
$ cd openldap-2.4.39
$ ./configure
$ make depend
$ make
$ make test
$ make install

Bài viết dựa trên một máy Debian7 và để đảm bảo cài thành công với các quyền thì bạn nên chạy dưới tài khoản root.