Cài phpiredis trên Ubuntu

0
339
views

Cài phpiredis trên Ubuntu

Nhiều trang web lớn hiện nay đang sử dụng Redis như một hệ thống cache hiệu quả :

  • truy suất nhanh
  • có cấu trúc
  • có bộ cú pháp truy vấn

Nhưng vấn đề của PHP là xử lí theo request nên connection là không persistant. Nghĩa là mỗi request sẽ có một kết nối đến Redis server dẫn đến một số trường hợp Redis server chết -> Mất hết dữ liệu.

phpiredis là một extension viết bằng C của PHP và connection là persistant (đó là nó giới thiệu thế !!) . Minh xin hướng dẫn các bạn cách cài và sử dụng phpiredis

PHPIREDIS cần sử dụng thư viện hiredis nên trước tiên ta cần cài hiredis :

$ git clone https://github.com/redis/hiredis
$ cd hiredis

dùng một trình editor nào đó sửa Makefile tìm dòng $PREFIX sửa từ “/usr/local” thành “/usr”

$ make && make install

sau đó cài PHPIREDIS

$ git clone https://github.com/nrk/phpiredis
$ cd phpiredis
$ phpize5

nếu phpize5 báo lỗi thì cần cài thêm php5-dev

$ apt-get install php5-dev
$ ./configure --enable-phpiredis --with-hiredis=/usr
$ make && make install 
$ make test

Bạn cần phài cài trình git để nó load source từ web về

$ apt-get install git-core

Cách dùng thì rất đơn giản như trên trang chủ của nó :

$redis = phpiredis_connect(''127.0.0.1'', 6379); // kết nối server
$response = phpiredis_command_bs($redis, array(''DEL'', ''test'')); // chạy một lệnh
$response = phpiredis_multi_command_bs($redis, array( array(''SET'', ''test'', ''1''), array(''GET'', ''test''), ));//-> chạy nhiều lệnh

Chúc thành công

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here