php cách dùng define() và const

Danh Sách Câu Hỏiphp cách dùng define() và const
duchoang hỏi 1 năm trước

Trong php có hai cách khai báo

define('FOO', 1);

const FOO = 1;

Các pro cho hỏi khác nhau ở chỗ nào ?